เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ : 042354100 โทรสาร : 042354100 *********ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำการรักษาหายแล้วและกักตัวต่ออีก 14 วัน เทศบาลตำบลจอมทองมีมาตรการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 170
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
นายชูฉัตร ปานะถึก
รองปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
นายชูฉัตร ปานะถึก
รองปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
นางสาวจีระภา จันทร์กอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวจีระภา จันทร์กอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายศราวุธ อมรกาญจนกุล
หัวหน้าหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ. กองคลัง
นายศราวุธ อมรกาญจนกุล
หัวหน้าหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ. กองคลัง
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาล รก.ผอ. กองสาธารณสุข
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาล รก.ผอ. กองสาธารณสุข
นางสาวเครือมาศ สงมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวเครือมาศ สงมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเด่นชัย วิเศษสุนทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเด่นชัย วิเศษสุนทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกัญญาภัค เพียวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(รก.ผอ. กองสวัสดิการและสังคม)
นางสาวกัญญาภัค เพียวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(รก.ผอ. กองสวัสดิการและสังคม)
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260