เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
info ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
ขอเชิญ(ประชาชน) ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อบริการของเทศบาลตำบลจอมทอง ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA) ได้ด้านล่างนี้

ขอเชิญพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ของเทศบาลตำบลจอมทองที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใส (ITA)

การจัดการขยะติดเชื้อ
× เทศบาลตำบลจอมทอง