messager
 
เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญสูง กุลสะโมรินทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0885349857
นางสาววนิดา อินทรเพ็ชร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0916826572
นายดำรงค์ กล้าถิ่นภู
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0867633954
นายบุญหลาย แถมเงิน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0892745294
นายถวัลย์ นาสิงคาน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0867031579
นายเพ็ญ แก้วไพทูล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0610406439
นางอุไล คงสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0979236896
นายนิทัศน์ ทุมดี
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0661245479
นายยันต์ พลงาม
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0935430569
นายยโส ตาทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0831460498
นายเฉลิมศักดิ์ โหม่งพุฒ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0956216505
นายภาณุพงษ์ สุทธะปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0872387290

× เทศบาลตำบลจอมทอง