เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ : 042354100 โทรสาร : 042354100 *********ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำการรักษาหายแล้วและกักตัวต่ออีก 14 วัน เทศบาลตำบลจอมทองมีมาตรการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 144
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญเลี้ยง กุลสะโมรินทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง
นายบุญเลี้ยง กุลสะโมรินทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง
นางสาววนิดา อินทรเพ็ชร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง
นางสาววนิดา อินทรเพ็ชร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง
นายดำรงค์ กล้าถิ่นภู
สมาชิกสภาเทศบาล
นายดำรงค์ กล้าถิ่นภู
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญสูง กุลสะโมรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญสูง กุลสะโมรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายถวัลย์ นาสิงคาน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายถวัลย์ นาสิงคาน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเพ็ญ แก้วไพทูล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเพ็ญ แก้วไพทูล
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอุไล คงสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอุไล คงสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนิทัศน์ ทุมดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนิทัศน์ ทุมดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมคิด หาญเชิงชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมคิด หาญเชิงชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยโส ตาทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยโส ตาทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิมศักดิ์ โหม่งพุฒ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิมศักดิ์ โหม่งพุฒ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายภาณุพงษ์ สุทธะปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายภาณุพงษ์ สุทธะปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260