เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ : 042354100 โทรสาร : 042354100 *********ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำการรักษาหายแล้วและกักตัวต่ออีก 14 วัน เทศบาลตำบลจอมทองมีมาตรการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 127
account_box สำนักปลัด
นางสาวจีระภา จันทร์กอง
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นางสาวจีระภา จันทร์กอง
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางปวีณรัตน์ กีรตินพมนต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางปวีณรัตน์ กีรตินพมนต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายอานนท์ สุวรรณศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอานนท์ สุวรรณศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวสันต์ แอบทองไทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวสันต์ แอบทองไทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศักดิ์ชัย อินทรเพชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายศักดิ์ชัย อินทรเพชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวอนงค์ พิสถาน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอนงค์ พิสถาน
นักทรัพยากรบุคคล
นายกิตติศักดิ์ ศรีดาคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตติศักดิ์ ศรีดาคำ
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับบรรทุกน้ำ
ว่าง
พนักงานขับบรรทุกน้ำ
นางสาวสุจารีรัตน์ ป้องคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุจารีรัตน์ ป้องคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวนันทิดา บุญโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานทะเบียนและบัตร
นางสาวนันทิดา บุญโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานทะเบียนและบัตร
นายคมกริช แสงป้อง
พนักงานขับรถยนต์
นายคมกริช แสงป้อง
พนักงานขับรถยนต์
นางปัญญา อินทรเพชร
แม่บ้าน
นางปัญญา อินทรเพชร
แม่บ้าน
นางสาววัชจิราพร พรมภา
แม่บ้าน
นางสาววัชจิราพร พรมภา
แม่บ้าน
นายขจรศักดิ์ พานแก้ว
พนักงานดับเพลง
นายขจรศักดิ์ พานแก้ว
พนักงานดับเพลง
นายชวลิต พาอำนาจ
ภารโรง
นายชวลิต พาอำนาจ
ภารโรง
นายสากล ชัยสงค์
พนักงานดับเพลง
นายสากล ชัยสงค์
พนักงานดับเพลง
นายสมเกียรติ อภัยศรี
พนักงานดับเพลง
นายสมเกียรติ อภัยศรี
พนักงานดับเพลง
นายปรีดา สิงห์สำราญ
พนักงานดับเพลง
นายปรีดา สิงห์สำราญ
พนักงานดับเพลง
นายตรีระศักดิ์ ป้านภูมิ
พนักงานดับเพลง
นายตรีระศักดิ์ ป้านภูมิ
พนักงานดับเพลง
นายสุบิน แสงสว่าง
พนักงานดับเพลง
นายสุบิน แสงสว่าง
พนักงานดับเพลง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260