เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box สำนักปลัด
นางสาวจีระภา จันทร์กอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0812603212
นายวินัย เรืองศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางปวีณรัตน์ กีรตินพมนต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 097129846
นายทรงวุฒิ ป๋าพนัสสัก
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0856079788
นายวิทยา นาคศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวสันต์ แอบทองไทร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0828594248
นายศักดิ์ชัย อินทรเพชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0928769882
นางสาวอนงค์ พิสถาน
นักทรัพยากรบุคคล
นายกิตติศักดิ์ ศรีดาคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุวิทย์ เขียวอาสา
พนักงานขับ (รถบรรทุกน้ำ)
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวนันทิดา บุญโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานทะเบียนและบัตร
นายคมกริช แสงป้อง
พนักงานขับรถยนต์
นางปัญญา อินทรเพชร
แม่บ้าน
นางสาววัชจิราพร พรมภา
แม่บ้าน
นายขจรศักดิ์ พานแก้ว
พนักงานดับเพลง
นายชวลิต พาอำนาจ
ภารโรง
นายสากล ชัยสงค์
พนักงานดับเพลง
นายสมเกียรติ อภัยศรี
พนักงานดับเพลง
นายปรีดา สิงห์สำราญ
พนักงานดับเพลง
นายตรีระศักดิ์ ป้านภูมิ
พนักงานดับเพลง
นายสุบิน แสงสว่าง
พนักงานดับเพลง


× เทศบาลตำบลจอมทอง