เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายสมยศ อมตะธงไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0818725431
นายอรรคพล กองทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0828385044
นายโยธิน เมืองณศรี
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0654472421
นายบุญหลาย แถมเงิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
account_box ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายสมยศ อมตะธงไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0818725431
นายอรรคพล กองทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0828385044
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
นายชูฉัตร ปานะถึก
รองปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0817085247
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญเลี้ยง กุลสะโมรินทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0960950164
นางสาววนิดา อินทรเพ็ชร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0916826572
นายดำรงค์ กล้าถิ่นภู
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0867633954
นายบุญสูง กุลสะโมรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0885349857
นายถวัลย์ นาสิงคาน
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0867031579
นายเพ็ญ แก้วไพทูล
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0610406439
นางอุไล คงสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0979236896
นายนิทัศน์ ทุมดี
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0661245479
นายสมคิด หาญเชิงชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0878098578
นายยโส ตาทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0831460498
นายเฉลิมศักดิ์ โหม่งพุฒ
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0956216505
นายภาณุพงษ์ สุทธะปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล
โทร : 0872387290
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
นายชูฉัตร ปานะถึก
รองปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0817085247
นางสาวจีระภา จันทร์กอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0812603212
นางชินีนุช ไชยพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0838534798
นางวรนุด มุ่งวิชา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร : 0935562696
นางสาวเครือมาศ สงมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 091861805
นายเด่นชัย วิเศษสุนทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0883330345
นางสาวณัฐญดา หลักหาญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0813205742
account_box สำนักปลัด
นางสาวจีระภา จันทร์กอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 0812603212
นายวินัย เรืองศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางปวีณรัตน์ กีรตินพมนต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
โทร : 097129846
นายทรงวุฒิ ป๋าพนัสสัก
นิติกรชำนาญการ
โทร : 0856079788
นายวิทยา นาคศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวสันต์ แอบทองไทร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 0828594248
นายศักดิ์ชัย อินทรเพชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0928769882
นางสาวอนงค์ พิสถาน
นักทรัพยากรบุคคล
นายกิตติศักดิ์ ศรีดาคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุวิทย์ เขียวอาสา
พนักงานขับ (รถบรรทุกน้ำ)
นางสาวสุจารีรัตน์ ป้องคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวนันทิดา บุญโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานทะเบียนและบัตร
นายคมกริช แสงป้อง
พนักงานขับรถยนต์
นางปัญญา อินทรเพชร
แม่บ้าน
นางสาววัชจิราพร พรมภา
แม่บ้าน
นายขจรศักดิ์ พานแก้ว
พนักงานดับเพลง
นายชวลิต พาอำนาจ
ภารโรง
นายสากล ชัยสงค์
พนักงานดับเพลง
นายสมเกียรติ อภัยศรี
พนักงานดับเพลง
นายปรีดา สิงห์สำราญ
พนักงานดับเพลง
นายตรีระศักดิ์ ป้านภูมิ
พนักงานดับเพลง
นายสุบิน แสงสว่าง
พนักงานดับเพลง
account_box กองคลัง
นางชินีนุช ไชยพิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0838534798
นายศราวุธ อมรกาญจนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 0956641205
นางสาวปุญชรัสมิ์ สาริมา
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางสาวปวีณา โยธาฤทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวเยาวภา เอกวุธ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวกัญญาพัชร ขุนใหญ่
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นายรัชพงษ์ มูลภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสัณหจุฑา จักรโนวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
นายเด่นชัย วิเศษสุนทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0883330345
ว่าง
นักบริหารงานช่างระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
นายสมพงค์ กว้างขวาง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายภิญโญ พิรุด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสะท้าน อินทรเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์ โพธิืวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสุนันทา สุพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประภาส บริวงษ์
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นายชุมพร อินทรเพชร
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร : 0819740260
ว่าง
นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
นางสางสุนิศา โสภาบับ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร : 0933243669
ว่าง
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน
นายสมชาติ พลงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิจิตร์ จันทร์ไทย
พนักงานขับรถยนต์
นายสม โคตรปัญญา
พนักงานขับรถยนต์
นายทองหล่อ แดงน้อย
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสมศักดิ์ ศรีภาบุญ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายเอกชัย โม้พิมพ์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสุวิทย์ เพชรเสถียร
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวิเชียร ทินแท่น
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายณรงค์ ศรีป้อม
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายพิมพ์พา หมอยา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวณัฐญดา หลักหาญ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0813205742
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางสาววิไลพร จันแดง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
โทร : 0898902145
นางกนกพร พาน้อย
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวกาญจนา เมฆวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวเครือมาศ สงมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 0918616805
นางสาวอัญชลี คมคาย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางรำภา โพธิ์วงษ์
ครู ค.ศ.๒
ว่าง
ครู
นางบังอร บุญกว้าง
ครู ค.ศ.๒
นางบัวลม สวยกลาง
ครู ค.ศ.๒
นางประครอง เมืองณศรี
ครู ค.ศ.๒
นางสาวเบญจมาศ เนื่องกัลยา
ครู ค.ศ.๒
นางสาวกัญณิกา แสงป้อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปาริกา ขามเปี้ย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนฤมล พาอำนาจ
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวศุภชญา เตียวกุล
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ


× เทศบาลตำบลจอมทอง