เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในเขตเทศบาลตำบลจอมทอง
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 โทรศัพท์ : 042354100 โทรสาร : 042354100 *********ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ทำการรักษาหายแล้วและกักตัวต่ออีก 14 วัน เทศบาลตำบลจอมทองมีมาตรการช่วยเหลือ ติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง

ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 145
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
นายสมยศ อมตะธงไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
นายสมยศ อมตะธงไชย
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
นายอรรคพล กองทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
นายอรรคพล กองทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
นายโยธิน เมืองณศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
นายโยธิน เมืองณศรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญเลี้ยง กุลสะโมรินทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง
นายบุญเลี้ยง กุลสะโมรินทร์
ประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง
นางสาววนิดา อินทรเพ็ชร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง
นางสาววนิดา อินทรเพ็ชร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลจอมทอง
นายดำรงค์ กล้าถิ่นภู
สมาชิกสภาเทศบาล
นายดำรงค์ กล้าถิ่นภู
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญสูง กุลสะโมรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญสูง กุลสะโมรินทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายถวัลย์ นาสิงคาน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายถวัลย์ นาสิงคาน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเพ็ญ แก้วไพทูล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเพ็ญ แก้วไพทูล
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอุไล คงสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางอุไล คงสมบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนิทัศน์ ทุมดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายนิทัศน์ ทุมดี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมคิด หาญเชิงชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมคิด หาญเชิงชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยโส ตาทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายยโส ตาทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิมศักดิ์ โหม่งพุฒ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิมศักดิ์ โหม่งพุฒ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายภาณุพงษ์ สุทธะปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายภาณุพงษ์ สุทธะปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
นายชูฉัตร ปานะถึก
รองปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
นายชูฉัตร ปานะถึก
รองปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
นางสาวจีระภา จันทร์กอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวจีระภา จันทร์กอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายศราวุธ อมรกาญจนกุล
หัวหน้าหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ. กองคลัง
นายศราวุธ อมรกาญจนกุล
หัวหน้าหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รก.ผอ. กองคลัง
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาล รก.ผอ. กองสาธารณสุข
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาล รก.ผอ. กองสาธารณสุข
นางสาวเครือมาศ สงมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวเครือมาศ สงมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเด่นชัย วิเศษสุนทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเด่นชัย วิเศษสุนทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวกัญญาภัค เพียวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(รก.ผอ. กองสวัสดิการและสังคม)
นางสาวกัญญาภัค เพียวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(รก.ผอ. กองสวัสดิการและสังคม)
account_box สำนักปลัด
นางสาวจีระภา จันทร์กอง
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
นางสาวจีระภา จันทร์กอง
หัวหน้าสำนักปลัด นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางปวีณรัตน์ กีรตินพมนต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางปวีณรัตน์ กีรตินพมนต์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายอานนท์ สุวรรณศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายอานนท์ สุวรรณศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายวสันต์ แอบทองไทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายวสันต์ แอบทองไทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศักดิ์ชัย อินทรเพชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายศักดิ์ชัย อินทรเพชร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวอนงค์ พิสถาน
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวอนงค์ พิสถาน
นักทรัพยากรบุคคล
นายกิตติศักดิ์ ศรีดาคำ
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตติศักดิ์ ศรีดาคำ
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานขับบรรทุกน้ำ
ว่าง
พนักงานขับบรรทุกน้ำ
นางสาวสุจารีรัตน์ ป้องคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวสุจารีรัตน์ ป้องคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวนันทิดา บุญโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานทะเบียนและบัตร
นางสาวนันทิดา บุญโสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานงานทะเบียนและบัตร
นายคมกริช แสงป้อง
พนักงานขับรถยนต์
นายคมกริช แสงป้อง
พนักงานขับรถยนต์
นางปัญญา อินทรเพชร
แม่บ้าน
นางปัญญา อินทรเพชร
แม่บ้าน
นางสาววัชจิราพร พรมภา
แม่บ้าน
นางสาววัชจิราพร พรมภา
แม่บ้าน
นายขจรศักดิ์ พานแก้ว
พนักงานดับเพลง
นายขจรศักดิ์ พานแก้ว
พนักงานดับเพลง
นายชวลิต พาอำนาจ
ภารโรง
นายชวลิต พาอำนาจ
ภารโรง
นายสากล ชัยสงค์
พนักงานดับเพลง
นายสากล ชัยสงค์
พนักงานดับเพลง
นายสมเกียรติ อภัยศรี
พนักงานดับเพลง
นายสมเกียรติ อภัยศรี
พนักงานดับเพลง
นายปรีดา สิงห์สำราญ
พนักงานดับเพลง
นายปรีดา สิงห์สำราญ
พนักงานดับเพลง
นายตรีระศักดิ์ ป้านภูมิ
พนักงานดับเพลง
นายตรีระศักดิ์ ป้านภูมิ
พนักงานดับเพลง
นายสุบิน แสงสว่าง
พนักงานดับเพลง
นายสุบิน แสงสว่าง
พนักงานดับเพลง
account_box กองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายศราวุธ อมรกาญจนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายศราวุธ อมรกาญจนกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ว่าง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวปวีณา โยธาฤทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวปวีณา โยธาฤทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายรัชพงษ์ มูลภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายรัชพงษ์ มูลภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสัณหจุฑา จักรโนวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวสัณหจุฑา จักรโนวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองช่าง
นายเด่นชัย วิเศษสุนทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเด่นชัย วิเศษสุนทร
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นักบริหารงานช่างระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
ว่าง
นักบริหารงานช่างระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
ว่าที่ร้อยตรีอดิศร โสดา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ว่าที่ร้อยตรีอดิศร โสดา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ว่าง
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายภิญโญ พิรุด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายภิญโญ พิรุด
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสะท้าน อินทรเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายสะท้าน อินทรเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายณัฐพงษ์ โพธิืวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายณัฐพงษ์ โพธิืวงษ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสุนันทา สุพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุนันทา สุพิมพ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายประภาส บริวงษ์
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นายประภาส บริวงษ์
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นายชุมพร อินทรเพชร
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
นายชุมพร อินทรเพชร
พนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาล รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
ว่าง
นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
ว่าง
นักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น (หัวหน้าฝ่าย)
ว่าง
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน
นางสางสุนิศา โสภาบับ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสางสุนิศา โสภาบับ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายสมชาติ พลงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมชาติ พลงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิจิตร์ จันทร์ไทย
พนักงานขับรถยนต์
นายวิจิตร์ จันทร์ไทย
พนักงานขับรถยนต์
นายสม โคตรปัญญา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสม โคตรปัญญา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายทองหล่อ แดงน้อย
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายทองหล่อ แดงน้อย
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสมศักดิ์ ศรีภาบุญ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสมศักดิ์ ศรีภาบุญ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายเอกชัย โม้พิมพ์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายเอกชัย โม้พิมพ์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสุวิทย์ เพชรเสถียร
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายสุวิทย์ เพชรเสถียร
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวิเชียร ทินแท่น
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายวิเชียร ทินแท่น
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวกัญญาภัค เพียวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางสาวกัญญาภัค เพียวิเศษ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รก.ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางสาววิไลพร จันแดง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาววิไลพร จันแดง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางกนกพร พาน้อย
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
นางกนกพร พาน้อย
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
นางสาวกาญจนา เมฆวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวกาญจนา เมฆวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวเครือมาศ สงมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวเครือมาศ สงมา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางรำภา โพธิ์วงษ์
ครู ค.ศ.๒
นางรำภา โพธิ์วงษ์
ครู ค.ศ.๒
นางอุทัย บุญกว้าง
ครู ค.ศ.๒
นางอุทัย บุญกว้าง
ครู ค.ศ.๒
นางบังอร บุญกว้าง
ครู ค.ศ.๒
นางบังอร บุญกว้าง
ครู ค.ศ.๒
นางบัวลม สวยกลาง
ครู ค.ศ.๒
นางบัวลม สวยกลาง
ครู ค.ศ.๒
นางประครอง เมืองณศรี
ครู ค.ศ.๒
นางประครอง เมืองณศรี
ครู ค.ศ.๒
นางสาวเบญจมาศ เนื่องกัลยา
ครู ค.ศ.๒
นางสาวเบญจมาศ เนื่องกัลยา
ครู ค.ศ.๒
นางสาวกัญณิกา แสงป้อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวกัญณิกา แสงป้อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปาริกา ขามเปี้ย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางปาริกา ขามเปี้ย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสิทธิพงษ์ พันธ์มะณี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นายสิทธิพงษ์ พันธ์มะณี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนฤมล พาอำนาจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนฤมล พาอำนาจ
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชำนาญการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
นายวิทยา แสงป้อง
นายกเทศมนตรีตำบลจอมทอง
โทร : 0819740284
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260
เรืออากาศโทสุพิศุทธิ์ แก้วเบ้า
ปลัดเทศบาลตำบลจอมทอง
โทร : 0819740260