ชื่อเรื่อง : ซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี ทีวี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง