ชื่อเรื่อง : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า) สำนักปลัด เทศบาลตำบลจอมทอง