ชื่อเรื่อง : จ้างป้ายไวนิลศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ป้ายไวนิลประกาศรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลจอมทอง เขตเลือกตั้งที่ ๒ แทนตำแหน่งว่าง เทศบาลตำบลจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง