ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ กองสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลจอมทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง