ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้าน ห้วยฮวก-นาแพง (ครูน้อย) ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง