ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางข้างวัดป่าศิลาเขต ชุมชนบ้านจอมทอง หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง