ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง ชุมชนบ้านลาดกรุงศรี หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง