ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สายทางบ้านห้วยฮวก-หนองโดน ชุมชนบ้านห้วยฮวก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง