เทศบาลตำบลจอมทอง call ข้อมูลการติดต่อ
ร่วมสังเกตุการณ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมอุปกรณ์ ชุมชนนาฝาย
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี-พ,ศ,2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ,ศ,2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ-พ,ศ,2526-และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
insert_drive_file พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2547 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 96
insert_drive_file ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง-พ,ศ,2539-และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลจอมทอง